Side Dishes

64 Bombay Potato £4.20
65 Mixed Vegetable Curry £4.20
66 Mixed Vegetable bhaji £4.20
67 Mushroom Bhaji
£4.20
68 Sag Bhaji
(spinach) V
£4.20
69 Cauliflower Bhaji
£4.20
70 Tarka Dall
(garlic & lentils) V
£4.20
71 Aloo Gobi
(potato & cauliflower) V
£4.20
72 Sag Aloo
(Spinach & potato) V
£4.20
73 Bhindi Bhaji
(okra or lady’s finger) V
£4.20
74 Lady’s Finger & Cauliflower V £4.20
75 Aloo Chana
(potato & chick peas) V
£4.20
76 Chana Massala
(chick peas) V
£4.20
77 Branjal Bhaji
(aubergine) V
£4.20
78 Sag Ponner
(spinach & homemade cheese) V
£4.95
79 Shoka Bhaji
(aubergine and potatoes) V
£4.20
80 Ravia
(mushroom & spinach) V
£4.20
81 Dall Samba
(lentil & vegetables) V
£4.95