Side Dishes

65 Bombay Potato £4.95
66 Mixed Vegetable Curry £4.95
67 Mixed Vegetable bhaji £4.95
68 Mushroom Bhaji
£4.95
69 Sag Bhaji
(spinach) V
£4.95
70 Cauliflower Bhaji
£4.95
71 Tarka Dall
(garlic & lentils) V
£4.95
72 Aloo Gobi
(potato & cauliflower) V
£4.95
73 Sag Aloo
(Spinach & potato) V
£4.95
74 Bhindi Bhaji
(okra or lady’s finger) V
£4.95
75 Lady’s Finger & Cauliflower V £4.95
76 Aloo Chana
(potato & chick peas) V
£4.95
77 Chana Massala
(chick peas) V
£4.95
78 Branjal Bhaji
(aubergine) V
£4.95
79 Sag Ponner
(spinach & homemade cheese) V
£5.95
80 Shoka Bhaji
(aubergine and potatoes) V
£4.95
81 Ravia
(mushroom & spinach) V
£4.95
82 Dall Samba
(lentil & vegetables) V
£5.95