Side Dishes

62 Bombay Potato £4.95
63 Mixed Vegetable Curry £4.95
64 Mixed Vegetable bhaji £4.95
65 Mushroom Bhaji
£4.95
66 Sag Bhaji
(spinach) V
£4.95
67 Cauliflower Bhaji
£4.95
68 Tarka Dall
(garlic & lentils) V
£4.95
69 Aloo Gobi
(potato & cauliflower) V
£4.95
70 Sag Aloo
(Spinach & potato) V
£4.95
71 Bhindi Bhaji
(okra or lady’s finger) V
£4.95
72 Lady’s Finger & Cauliflower V £4.95
73 Aloo Chana
(potato & chick peas) V
£4.95
74 Chana Massala
(chick peas) V
£4.95
75 Branjal Bhaji
(aubergine) V
£4.95
76 Sag Ponner
(spinach & homemade cheese) V
£5.95
77 Shoka Bhaji
(aubergine and potatoes) V
£4.95
78 Ravia
(mushroom & spinach) V
£4.95
79 Dall Samba
(lentil & vegetables) V
£5.95